Систематизација

  1. Учили смо неколико гласовних промена, у наредном тексту о њима допуни појмове који недостају:
Када се безвучни сугласник претвори у звучни то је једначење сугласника по звучности и ову гласовну промену не треба мешати са једначењем сугласника по месту творбе где се гласови С и З мењају у Ш и Ж_. Лако је замаптити да К, Г и Х дају Ч, Ж и Ш када се нађу испред Е, И, А, а то се зове палатализација_. Сибирализација је када К, Г и Х дају Ц, З, С испред Е и И. Учили смо још и да је Л прелазило у О, а да се ово најбоље може видети у крајњим слоговима речи, као и да је непостојано А оно а које је у једном облику исте речи присутно, а у другом облику те исте речи одсутно, пример за то је: врабац-врапца. Међутим, најлакше се памти да је ЈОТА односно Ј испред ненепчаних сугласника дало предњонепчане, али и неке сугласничке групе, то су бљ, вљ, мљ. Ипак, најлепше од свега је када приметимо да је нека сугласничка група постојала, па се због тежине изговора, упростила, и то се зове губљење сугласника.
      
      2. У наредном стиху подвуци БЕЗВУЧНЕ сугласнике и одреди која је приказана стилска фигура: 

Доле пада сунце, за гору, за гране.     персонификација

       3. Ако смо рекли да је ПРЕФИКС творбени наставак који се налази ПРЕ основе, а да СУФИКС долази ПОСЛЕ основе; те да је КОРЕН речи она најмања јединица која чува значење те речи и да ово треба одвојити од ГРАМАТИЧКЕ ОСНОВЕ и НАСТАВКА ЗА ОБЛИК (граматичка основа је непроменљиви део речи на који додајемо наставак који не мења дату реч, за разлику од творбе), онда одреди:

ПРЕВОЗИТИ 

корен ____воз-_____ творбена основа ___вози-_______префикс ________пре-_________ суфикс _____-ти_______

граматичка основа __________превози-___________ наставак за облик _______-ти__________

КУВАРИЦА

корен _____кува-_________ творбена основа _______кувар-________ суфикс ___-ица_______

граматичка основа _____кувариц-_________ наставак за облик ____-а__________

ОБЛАЧИЋ

корен _____облак-_______ творбена основа ________облак-_______ суфикс ____-ић__________

граматичка основа ______облачић__________ наставак за облик ______нема_________

        4. Пажљиво прочитај следеће реченице:

Тога дана уселила сам се у буре. Прво сам унела малу столичицу и над њом разапела стари неки избељени кишобран с којим су млађи ишли у јесен да пазаре. 

Одреди врсту речи следећим речима: 
тога: показна заменица,
у: предлог, 
прво: редни број, 
сам: помоћни глагол јесам, 
над: предлог, 
њом: лична именичка заменица, 
стари: описни придев, 
избељени: описни придев, 
јесен: заједничка именица, 
да: везник

Одреди службу речи подвученим речима: предикат; прави објекат, прилошка одредба за место, предикат, прилошка одредба за време.

У којем глаголском времену су глаголи из ових реченица: перфекат

Како би прва реченица звучала у аористу, а како у плусквамперфекту? 
Тога дана уселих се у буре.
Тога дана била сам се уселила у буре.

Да ли би могао глагол уселити се да напишеш у имперфекту? Не, јер је то свршени глагол.

Да ли се сећаш у којој приповеци се говори о усељавању и маштању у бурету, о такозваној робинзонијади на начин једне девојчице и ко је ову приповетку написао? Буре, Исидора Секулић. Ком књижевном роду ово дело припада? Прози
        5. Пажљиво прочитај стихове песме Свети Сава:

Са буктињом упаљеном, настојник се отац јави.
Он буктињу горе диже, изнад своје главе свете
И угледа, чудећи се, безазлено босо дете.

Одреди падеже подвученим именицама: инструментал, новинатив, акузатив, генитив, акузатив

Ко је написао ову песму: Војислав Илић

Ком књижевном роду ово дело припада? Поезији.

С обзиром на то да у песми има елемената нарације и дескрипције, она обилује епитетима, који су епитети у овој песми: упаљеном, свете, безазлено, босо.

Ако ти кажем да је стих којим је песма испевана хексаметар, можеш ли ми рећи колико има слогова у датим стиховима? 16


  6. Које врсте независних реченица постоје и зашто се тако зову? Независне су јер могу стајати саме, пружају целовиту информацију. То су: обавештајне, упитне, узвичне, заповедне и жељне.
            7. Прецртај оно што је неправилно написано:


 необразован не образован
 незнање не знање
 доћи ћу доћићу
 одоходо 
 завршисмозаврши смо 
 незнамне знам 
 отсвираодсвира 
 најјачинајачи
 МилицинМиличин 
 књигицакњижица 
 председникпретседник
 зелембаћ  зеленбаћ
СРЕЋАН РАСПУСТ! 😍🙋🙌


 

 

Коментари